Lyrics Syahro Shyam - Sabyan Ft Oday Akhras

Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahrol qiyami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami

Marhaban ya qadimal an
Anta linghoyah maromi
Marhaban ya qadimal an
Anta linghoyah maromi

Biqudumika yanjaliron
Wa yazulul iqhtimami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami

Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahrol qiyami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami

Marhaban ya qurrota a'yan
Ya syifa kulla siqomi
Marhaban ya qurrota a'yan
Ya syifa kulla siqomi
Anta musim kullu ihsan 
Ya musyarrof biddawami

Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahrol qiyami
Marhaban ya syahro romadhon
Marhaban Syahro shiyami