[ LIRIK ] LAGU THAI - MALING KINGKONG


Chaomi khao yheleu yengdeng aikepaiha
Aii khunoi seita chauboke bosun
Aii menkhun chengai dichao boluthon
Benem khao bokun netehoi plenpaii
Chouma yenni mushekde leu keyang nipai
Cepteno che'ai yapaiken khema
Tejhai.... mengpape betleu
Tedhai.... kelechai cheng khuoooong


##REFF


Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice
Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee
Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei
Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiiiiii
Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice
Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee
Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei
Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiii
Tejhai.... mengpape betleu
Tedhai.... kelechai cheng khuoooong


#REFF


Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice
Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee
Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei
Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiiiiii
Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Solopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice
Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
neisiwiceeeeee
Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei
Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiii